MEDIAČNÉ CENTRUM KOŠICE

OTVORENÉ OD 30.03.2020 v obmedzenom režime a za prísnych hygienických opatrení.

Na stretnutie je potrebné sa objednať.

 

Mediátor - JUDr. Ivana Gerdová

Právnička, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 918, so špecializáciou na rodinnú mediáciu od roku 2018. Odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2011. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Od roku 2011 pôsobí ako lektorka v OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj, kde vyučuje právne predmety, mediáciu a mediačný proces.

Od roku 2014 pôsobí ako mediátorka v MEDIAČNOM CENTRE POPRAD, ktorého je spoluzakladateľkou. Je riaditeľkou MEDIAČNÉHO CENTRA KOŠICE, ktoré je jednou z pobočiek MC POPRAD. 

Je viceprezidentkou ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA.

Od roku 2015 je lektorkou odborných seminárov organizovaných Ministerstvom spravodlivosti SR, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov. Prednáša na konferenciách. Je autorkou niekoľkých odborných článkov so zameraním sa na témy týkajúce sa mediácie.

Čo je 
MEDIÁCIA?

Mediácia je jedným zo spôsobov mimosúdneho riešenia sporov, kde strany za pomoci neutrálnej, nestrannej a nezaujatej tretej osoby, osoby mediátora, riešia svoj spor vzájomnou dohodou výhodnou pre obe strany.

Mediátor Košice JUDr. Ivana Gerdová - zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod reg. č. 918

KONTAKTUJTE

Zmyslom a cieľom mediácie a vzájomných rokovaní sporových strán je dospieť za asistencie mediátora k uzavretiu dohody „na mieru“.

Primárny cieľom je dosiahnutie stabilnej dohody alebo riešenia, pretože konsenzuálne riešenie sporu vzájomnou dohodou uľahčuje výkon rozhodnutia a zabraňuje recidívam sporov, čo je aj základným zmyslom mediácie.

Mediácia nie je viazaná na boj strán sporu, ale na hľadanie dobrého riešenia. Z tohto dôvodu pri mediácii vznikajú pomerne často netradičné riešenia. Tieto nové riešenia sú jednou z výhod mediácie, nakoľko prinášajú nielen vyššiu spokojnosť strán, ale aj vyššie úspory a nádeje.

Mediáciu je možné využiť pred súdnym konaním, príp. rozhodcovským konaním, ako aj počas nich.

Mediácia je vhodná na riešenie sporov:

  • kde sú klienti ochotní riešiť spor zmierlivo vzájomnou dohodou
  • kde sú vzťahy medzi stranami dlhodobého charakteru a záujmom je ich udržať aj do budúcna
  • kde chcú účastníci ušetriť čas a financie.

Hlavné princípy mediácie:

  • dobrovoľnosť
  • dôvernosť
  • nestrannosť a neutralita
  • zmena súperenia na spoluprácu
  • prevzatie zodpovednosti
  • orientácia do budúcna.