Mediátor
JUDr. Ivana Gerdová

Právnička, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 918, so špecializáciou na rodinnú mediáciu od roku 2018. Odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2011. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

čítať viac

O mne

Od roku 2014 pôsobím ako mediátorka a vo svojej praxi sa venujem prevažne rodinnej mediácii, mediácii v občiansko-právnej oblasti, ako aj školskej a rovesníckej mediácii.

Od roku 2011 pôsobím ako lektorka v OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj, kde vyučujem právne predmety, mediáciu a mediačný proces.

Od roku 2014 som pôsobila ako mediátorka v MEDIAČNOM CENTRE POPRAD, ktorého som spoluzakladateľkou a do roku 2020 som bola riaditeľkou MEDIAČNÉHO CENTRA KOŠICE, ktoré je jednou z pobočiek MC POPRAD.

Som zároveň viceprezidentkou ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA, kde pôsobím ako lektorka odbornej prípravy mediátora, rôznych seminárov a workshopov so zameraním na mediáciu. Lektorujem tiež odborné semináre organizované Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov.

Prednášam na konferenciách. Som autorkou niekoľkých odborných článkov so zameraním sa na témy týkajúce sa mediácie.

O mediácii

O mediácii

Mediácia je jedným zo spôsobov mimosúdneho riešenia sporov, kde strany za pomoci neutrálnej, nestrannej a nezaujatej tretej osoby, osoby mediátora, riešia svoj spor vzájomnou dohodou výhodnou pre obe strany.

Zmyslom a cieľom mediácie a vzájomných rokovaní sporových strán je dospieť za asistencie mediátora k uzavretiu dohody „na mieru“.

Primárny cieľom je dosiahnutie stabilnej dohody alebo riešenia, pretože konsenzuálne riešenie sporu vzájomnou dohodou uľahčuje výkon rozhodnutia a zabraňuje recidívam sporov, čo je aj základným zmyslom mediácie.

Mediácia nie je viazaná na boj strán sporu, ale na hľadanie dobrého riešenia. Z tohto dôvodu pri mediácii vznikajú pomerne často netradičné riešenia. Tieto nové riešenia sú jednou z výhod mediácie, nakoľko prinášajú nielen vyššiu spokojnosť strán, ale aj vyššie úspory a nádeje.

Mediáciu je možné využiť pred súdnym konaním, príp. rozhodcovským konaním, ako aj počas nich.

Mediácia je vhodná na riešenie sporov:
• kde sú klienti ochotní riešiť spor zmierlivo vzájomnou dohodou
• kde sú vzťahy medzi stranami dlhodobého charakteru a záujmom je ich udržať aj do budúcna
• kde chcú účastníci ušetriť čas a financie.

Hlavné princípy mediácie:
• dobrovoľnosť
• dôvernosť
• nestrannosť a neutralita
• zmena súperenia na spoluprácu
• prevzatie zodpovednosti
• orientácia do budúcna.

Začiatok a koniec mediácie

§ 14 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

Začiatok mediácie

(1) V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácií s mediátorom dohodnú na mediácii konkrétneho sporu; dohoda musí mať písomnú formu a označuje sa poradovým číslom podľa evidencie vedenej mediátorom v knihe mediácií. Dohoda o začatí mediácie obsahuje najmä:
a) presné označenie osôb zúčastnených na mediácii,
b) presné označenie mediátora a jeho kancelárie,
c) vymedzenie konkrétneho sporu, ktorý je predmetom mediácie,
d) výšku odmeny mediátora, spôsob jej určenia alebo dohodu o bezplatnom výkone mediácie a
e) dobu, na ktorú je uzavretá, alebo dobu, počas ktorej má mediácia prebiehať.

(2) Ak odsek 3 neustanovuje inak, začína sa mediácia uzavretím dohody o začatí mediácie osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom a jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom. Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa tohto zákona v knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdený odpis dohody o začatí mediácie a zápisov v knihe mediácií opatrený pečiatkou mediátora a dátumom uloženia dohody alebo vykonania zápisov v knihe mediácií vydá mediátor, okrem osôb oprávnených podľa osobitných predpisov, aj súdu na účely súdneho konania.

(3) Mediátor je povinný vždy a aj písomne poučiť strany, že ak čo i len jedna zo strán alebo mediátor so začatím mediácie podľa odseku 2 pred jej začatím nesúhlasí, začína sa mediácia uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona,11) (ďalej len „register listín“) a mediácia sa končí uložením potvrdenia o skončení mediácie v registri listín; na tento účel mediátor overí totožnosť osôb, ich oprávnenie a rozsah oprávnenia v mediácii konať. Uloženie dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdenie o skončení mediácie obsahuje najmä presné označenie osôb zúčastnených na mediácii, označenie dohody o riešení sporu mediáciou alebo dohody o začatí mediácie s uvedením času jej uloženia a označenie spôsobu ukončenia mediácie. Osvedčený odpis dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie uložených v registri listín vydá notár okrem osôb oprávnených podľa osobitného predpisu12) aj súdu na účely súdneho konania.

Koniec mediácie

(1) V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácií s mediátorom dohodnú na mediácii konkrétneho sporu; dohoda musí mať písomnú formu a označuje sa poradovým číslom podľa evidencie vedenej mediátorom v knihe mediácií. Dohoda o začatí mediácie obsahuje najmä:
a) presné označenie osôb zúčastnených na mediácii,
b) presné označenie mediátora a jeho kancelárie,
c) vymedzenie konkrétneho sporu, ktorý je predmetom mediácie,
d) výšku odmeny mediátora, spôsob jej určenia alebo dohodu o bezplatnom výkone mediácie a
e) dobu, na ktorú je uzavretá, alebo dobu, počas ktorej má mediácia prebiehať.

(2) Ak odsek 3 neustanovuje inak, začína sa mediácia uzavretím dohody o začatí mediácie osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom a jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom. Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa tohto zákona v knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdený odpis dohody o začatí mediácie a zápisov v knihe mediácií opatrený pečiatkou mediátora a dátumom uloženia dohody alebo vykonania zápisov v knihe mediácií vydá mediátor, okrem osôb oprávnených podľa osobitných predpisov, aj súdu na účely súdneho konania.

(3) Mediátor je povinný vždy a aj písomne poučiť strany, že ak čo i len jedna zo strán alebo mediátor so začatím mediácie podľa odseku 2 pred jej začatím nesúhlasí, začína sa mediácia uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona,11) (ďalej len „register listín“) a mediácia sa končí uložením potvrdenia o skončení mediácie v registri listín; na tento účel mediátor overí totožnosť osôb, ich oprávnenie a rozsah oprávnenia v mediácii konať. Uloženie dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdenie o skončení mediácie obsahuje najmä presné označenie osôb zúčastnených na mediácii, označenie dohody o riešení sporu mediáciou alebo dohody o začatí mediácie s uvedením času jej uloženia a označenie spôsobu ukončenia mediácie. Osvedčený odpis dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie uložených v registri listín vydá notár okrem osôb oprávnených podľa osobitného predpisu12) aj súdu na účely súdneho konania.

Cenník

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.
V prípade, ak účastník mediácie výzvu prijme, cena za mediáciu sa stanovuje podľa cenníka

Kompletný cenník

Kontakty

Parkovanie pre klientov zadarmo. Pri vstupe - naľavo od dverí - zvoňte na zvončeku: *82

Kancelária

Dunajská 12
040 01 Košice