Cenník

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prvé informatívne stretnutie:
ZADARMO.


Neriešim mediáciu v spotrebiteľských sporoch.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

V prípade, ak účastník mediácie výzvu prijme, cena za mediáciu sa stanovuje podľa cenníka.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Predmediačná činnosť

(Príprava podklad v pre mediačné konanie - cena zahŕňa: preštudovanie prípadu, vystavenie plnomocenstva, napísanie výzvy, náklady - poštovné, telekomunikačné a pod.)

50,-€
Spísanie záverečnej správy pri predmediačnej činnosti 20,- €
 
Za konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy a v rámci mediácie za každú začatú hodinu:
 • v prípade fyzických osôb
25,- €
 • pre SZČO a právnické osoby
50,-€
 
Telefonická a e-mailová komunikácia v rámci predmediačnej a postmediačnej činnosti a v rámci mediácie 20,-€ / paušál pre každého účastníka
Administratívne úkony počas mediácie 50,-€ / každý úkon

Právne úkony súvisiace s mediáciou

(spísanie mediačnej dohody, záverečnej správy, dodatkov k mediačnej dohode, iné...)

100,- € / každý právny úkon
 
INÉ POPLATKY:
Poplatok za vyhotovenie odpisu listiny / kópie listiny zo spisu 1,50,-€ / za každú stranu
 

Facilitácia

(Vedenie a usmerňovanie komunikácie v pracovných skupinách podnikateľských a iných právnych subjektov).

50,-€ / hodina
Mediačný koučing dohodou
Supervízia v mediácii dohodou
Komediácia pre mediátorov dohodou

 


 

Spôsob tvorby ceny ktorý vychádza z dvoch hlavných určujúcich kritérií, ktorými sú:
a) predmet mediačného konania,
b) právna subjektivita účastníkov mediačného konania.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

(fyzické a právnické osoby)

   
nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:  
 • fyzické osoby - podnikatelia
70,-€ / hodina
 • právnické osoby - podnikatelia
150,-€ / hodina
   
majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
 
300,-€ / hodina
   

Vyššie uvedený spôsob tvorbby cien platí obdobne aj pre Online mediáciu.

(Online mediácia- mediácia (aktívny rozhovor) realizovaná prostredníctvom videohovorov, e-mailov alebo internetového chatu.)

 
   

Online mediácia realizovaná prostredníctvom e-mailov

(bez ohľadu na počet e-mailov)

25,-€ / deň
 

 

Mediácia v občianskych sporoch

(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)

   
nemajetkové občianske spory: 25,-€ / hodina
   

majetkové občianske spory:

100,-€ / hodina
   

Vyššie uvedený spôsob tvorbby cien platí obdobne aj pre Online mediáciu.

(Online mediácia- mediácia (aktívny rozhovor) realizovaná prostredníctvom videohovorov, e-mailov alebo internetového chatu.)

 
   

Online mediácia realizovaná prostredníctvom e-mailov

(bez ohľadu na počet e-mailov)

25,-€ / deň
 

 

Mediácia v štátnom sektore

(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

   
nemajetkové a pracovnoprávne spory: 100,-€ / hodina
   
majetkové spory v štátnom sektore: 700,-€ / hodina
   

Vyššie uvedený spôsob tvorby cien platí obdobne aj pre Online mediáciu.

(Online mediácia- mediácia (aktívny rozhovor) realizovaná prostredníctvom videohovorov, e-mailov alebo internetového chatu.)

 
   

Online mediácia realizovaná prostredníctvom e-mailov

(bez ohľadu na počet e-mailov)

25,-€ / deň
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje 1 súčtu sadzieb jednotlivých skupín.
 • K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH.
 • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.
 • Okrem odmeny má mediátor právo na úhradu výdajov spojených s mediáciou, najmä úhradu poštovného, telekomunikačných nákladov, cestovného a iných preukázateľných nákladov.
 • Začiatok a skončenie mediácie sa vyznačujú zápisom v Knihe mediácii, okrem toho sa vyznačujú v zápisnici / záverečnej správe, ktorá korešponduje s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou.
 • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon predmediačnej činnosti a výkon mediácie. V tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne danému účastníkovi.
 • Predmediačnú činnosť hradí v plnej výške žiadateľ o riešenie sporu mediáciou, a to na základe účtovného dokladu vystaveného Mediačným centrom Poprad.
 • Ak dôjde k mediácii, poplatky spojené s predmediačnou činnosťou a mediáciou sa účtujú obom stranám pomerne, t. j. každá strana hradí ½ zo sumy účtovanej za predmediačnú činnosť, ak sa strany v dohode o začatí mediácie nedohodli inak.
 • Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.
 • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda, zápis alebo prehlásenie v plnej moci - pred začatím mediačného konania.
 • Mediačné centrum Poprad do 10 pracovných dní od skončenia mediácie vystaví a zašle osobám zúčastneným na mediácii účtovný doklad – faktúru.
 • Platba v hotovosti za predmediačnú činnosť a mediáciu nie je možná.
 • Platbu na základe vystavenej faktúry je možné vykonať iba prevodom, prípadne vkladom na bankový účet Mediačného centra Poprad, uvedený v záhlaví faktúry.

Cenník platný od 14.11.2018